Impost sobre actes jurídics documentats en els contractes de lloguer.

<< Tornar al Blog
10.03.2014 Actualment l’arrendament d’immoble destinat a habitatges, es troba subjecte a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), en la seva modalitat de transmissions patrimonials oneroses (TPO). Correspon abonar aquest impost a l’arrendatari, sent-ne responsable subsidiari l’arrendador.

Es per aquest motiu que, a partir de gener de 2014, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 de gener, el pagament del tribut s’ha de fer per mitjà d’autoliquidació amb el model 600 (model genèric per a ITP), i ho hauran de fer tots els arrendaments que no estiguin subjectes a IVA.

El tipus impositiu a aplicar serà del 0,3% per al any 2014 i el 0,5% per al any 2015. Respecte a la base impositiva també s’estableix en el punt e) de l’article 10é que, per als arrendaments, aquesta estarà consti

Barcelona

Via Augusta, 118 Baixos

Barcelona

Fontanella, 17 Pral

Alella

Balmes, 7 Baixos

Telèfon comercial

934 124 848
© 2019 MASIFILL Patrimonia. Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
by WM & DF